Юридически лица

Ей Ем Ти Сълюшън ЕООД предоставя пълен набор от абонаментни и еднократни счетоводни услуги, насочени към подпомагане на малки и средни предприятия. Основната ни цел е да улесним нашите клиенти по отношение на кореспонденцията с данъчните органи и спазването на законно-установените срокове, което да им даде възможност да се съсредоточат върху основните бизнес функции и увеличаване на рентабилността на управляваните от тях дружества. Ние предоставяме навременни и ценово ефективни счетоводни решения, с 24/7 достъп до вашето фирмено досие чрез нашия защитен уеб портал.

В абонаментно счетоводно обслужване влиза:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Оперативна счетоводна отчетност  на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти;
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни Интрастат декларации, съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
 • Изготвяне и подаване на формите на БНБ за вземания и задължения към чуждестранни контрагенти;
 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за осигуровки и данъци;
 • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • Изготвяне на служебни бележки, УП2, УП3 и други;
 • Издаване и попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Създаването и поддържането на досиетата на персонала.
 • Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента;
 • Организиране и участие при извършването на годишни инвентаризации на активите и пасивите.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и/или Международни стандарти за финансови отчети.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна Декларация и Статистически отчети.